Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje

Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako úřad územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., a na žádost obce pořizovatel Územního plánu Patokryje oznamuje v souladu s § 55b odst. 1, 2 stavebního zákona zveřejnění Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje a jeho projednání.
Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje, je zpracován v souladu s ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona a podle § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Patokryje.
Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje bude dle § 55b odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj. od 24. 05. 2024 do 27. 06. 2024

na Magistrátě města Mostu;

na Obecním úřadě Patokryje;

na internetových stránkách Magistrátu města Mostu – www.mesto-most.cz (úřední deska);

na internetových stránkách obce Patokryje – www.patokryje.cz (úřední deska).
Dále je Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje k nahlédnutí na MmM (odbor rozvoje a dotací) ve dnech Po + St od 8:00 do 17:00 hod a Út + Čt od 8:00 do 14:00 hod. V pátek je Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje k nahlédnutí po telefonické domluvě 477 001 216 – Ing. Andrea Horová, kancelář 119.
Veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje se koná v budově obecního úřadu Patokryje v zasedací místnosti dne 27.06.2024 od 15:00 hodin.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky, tj. do 04. 07. 2024.
K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Adresou pro zaslání připomínek, požadavků a podnětů je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1, 434 69 Most.

VV
ÚP-Patokryje-Změna-č2-srovnavaci-text
Patokryje – 2a Koordinační výkres
Patokryje – 1a Výkres základního členění území
Patokryje – 1b Hlavní výkres
Patokryje – 1c1 Koncepce dopravní infrastruktury
Patokryje – 1c2 Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje
Patokryje – 1c3 Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství
Patokryje – 1d Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Patokryje – 1e Výkres pořadí změn v území (etapizace)

Číst dál

Prodej slepiček

Prodej slepiček

 

Drůbež Červený Hrádek s.r.o. bude v neděli 19. května 2024 a v neděli 16. června 2024
vždy
od 9:30 hodin prodávat u obecního úřadu slepičky snáškových plemen:

Tetra – hnědá   
Dominant
 –černý, modrý, bílý, žlutý, kropenatý
Green Shell
 – typu Araukana,
Dark Shell –typu Maranska

Stáří 15–20 týdnů
Cena od 259 Kč/ks
Dopravné 189 Kč
Změnu ceny si prodejce vyhrazuje.
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.

Slepičky objednávejte na telefonních číslech 601 576 270 a 728 605 840.
Informace: Po-Pá 9:00 – 16:00 hodin
www.drubezcervenyhradek.cz

Číst dál

Pálení čarodějnic 2024

Pálení čarodějnic 2024

Obec Patokryje pořádá v sobotu 4. května 2024 od 16 hodin za Obecním domem „Pálení čarodějnic 2024“. Těšit se můžete na čarodějnické soutěže, opékání buřtů, malování na obličej… Též se bude soutěžit o nejkrásnější čarodějnici či čaroděje z řad dětí i dospělých. Pro účast v soutěžích je nutné si donést vlastní koště! Po celou dobu konání akce je zajištěno občerstvení.

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál

Kontrola komínů

Kontrola komínů

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ bude provádět v naši obci následující služby:

  1. Kontrolu a čištění komínu dle zákona č.34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550,-
  2. Jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550,-
  3. Revizi kotle na tuhá paliva za cenu 1.100,-

Termín revizí, kontrol a čištění se uskuteční v ÚTERÝ 7. 5. 2024

Dále nabízí služby: vložkování komínu, frézování komínu, výchozí – kolaudační revize s kulatým razítkem

Zájemci se mohou objednat telefonicky od PO-PÁ v čase 8-16 hodin na tel: 608 748 989

Číst dál

Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje

Zasedání zastupitelstva 23.4.2024

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 23. 4. 2024 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023
3. Záměr obce – Výstavba optické sítě v obci
4. Nabídka elektronické úřední desky
5. Územní plán obce – změna č. 2
6. Změna koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí – info
7. Příprava výběrového řízení na dodavatele zapojení čerpacích jímek – info
8. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Číst dál

Čipování nádob

Čipování nádob

Firma Marius Pedersen a.s. bude ve dnech 15. – 16. dubna 2024 provádět čipování nádob na komunální odpad. Ponechte prosím v těchto dnech nádoby na odpad před domy až do večerních hodin. Čipování nádob je prováděno z mnoha důvodů:

  • jednoznačná identifikace vlastníka nádoby
  • prokázání výsypu popelnice
  • fakturace (v budoucnu platba za váhu odpadu apod.)
  • optimalizace svozů.

Z praxí ověřených zkušeností vyplývá, že čipování výrazně pomáhá ke snížení množství produkovaného směsného komunálního odpadu. Občané nad odpady více přemýšlí a ve větší míře třídí. Doufáme, že obec Patokryje nebude výjimkou a tato změna bude mít i u nás pozitivní dopad na množství produkovaného odpadu (jak směsného, tak i tříděného) a v konečném důsledku i na náklady obce. Cílem této změny tedy rozhodně není zatěžování občanů zbytečnostmi, ale naopak zavádění takových opatření, která povedou ke snížení produkce odpadů a snížení nákladů na odpadové hospodářství.

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál