Rekonstrukce kanalizace u okálů

Rekonstrukce kanalizace u okálů

Vážení obyvatelé,
rádi bychom Vás informovali o opravě kanalizace, kterou, pro společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., bude provádět společnost ZEPRIS s.r.o. Hlavní sanační práce budou provedeny bez výkopovou technologií v termínu od 24.6. do 5.7. 2024. Od 8.7. do cca 15.8.2024 budou probíhat opravy kanalizačních šachet a opravy napojení/zaústění přípojek do kanalizačního řadu.

Z toho důvodu dojde i k částečnému omezení dopravy. Dovolujeme si Vás požádat o respektování přechodného dopravního značení v průběhu oprav.

Hlavní sanační práce, které jsou technicky a časově velmi náročné, budou probíhat v čase od 7:00 – cca 20:00, délku pracovní doby se budeme snažit eliminovat na co nejkratší nutnou dobu k provedení prací.

Chtěli bychom Vás informovat o zvýšeném množství hluku během provádění prací.

Dále Vás prosíme o omezení používání vašich domovních kanalizačních přípojek zaúsťujících se do hlavní kanalizační stoky. Tímto je myšleno, abyste přípojky využívali v urgentních/nezbytných případech jako je například toaleta a základní hygienická potřeby. Ostatní činnosti jako je např. praní, sprchování, používání myčky, koupání, atd.. provádět ideálně do 7:00 a následně po 18:00h.

Přípojky budou během oprav zaslepené a tímto předejdeme případnému vytopení v suterénních objektech domů.

Předem se tímto velice omlouváme za ztížené podmínky během výstavby.

V případě dotazů kontaktujte stavbyvedoucího pana Jakuba Pažina, tel. 776 273 681.

Děkujeme.

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 – Praha 4 – Modřany

 

Číst dál

Rekonstrukce kanalizace u okálů

Stavba splaškové kanalizace – upozornění

Od  1. 7. 2024 bude v obci Patokryje zahájena realizace stavby splaškové kanalizace. Přístupy k jednotlivým nemovitostem budou řešeny individuálně s každým majitelem osobně. Omlouváme se za dočasné zhoršení podmínek.

VHS technology, a.s.
Chotějovice 166
418 04 Světec
www.vhstechnology.cz
tel: 606 754 291

Kontakty:
Václav Černý 793 948 635
David Goral 702 205 209
TDI (technický dozor investora) Petr Reitinger 774 280 538

Číst dál

Rekonstrukce kanalizace u okálů

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18.6.2024

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 18. 6. 2024 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Závěrečný účet obce za rok 2023 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
3. Účetní závěrka obce za rok 2023
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Souhlas s projektem stavby a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 204/3, 517/1 a st.193 v k.ú. Patokryje
6. Nabídka firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění koordinátora BOZP na akci „Patokryje-splašková kanalizace“
7. OZV 1/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku- změna a OZV 1/2005 – pohyb psů na veřejném prostranství – zrušení
8. Informace

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Číst dál

Rekonstrukce kanalizace u okálů

Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako úřad územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., a na žádost obce pořizovatel Územního plánu Patokryje oznamuje v souladu s § 55b odst. 1, 2 stavebního zákona zveřejnění Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje a jeho projednání.
Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje, je zpracován v souladu s ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona a podle § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Patokryje.
Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje bude dle § 55b odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj. od 24. 05. 2024 do 27. 06. 2024

na Magistrátě města Mostu;

na Obecním úřadě Patokryje;

na internetových stránkách Magistrátu města Mostu – www.mesto-most.cz (úřední deska);

na internetových stránkách obce Patokryje – www.patokryje.cz (úřední deska).
Dále je Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje k nahlédnutí na MmM (odbor rozvoje a dotací) ve dnech Po + St od 8:00 do 17:00 hod a Út + Čt od 8:00 do 14:00 hod. V pátek je Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje k nahlédnutí po telefonické domluvě 477 001 216 – Ing. Andrea Horová, kancelář 119.
Veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje se koná v budově obecního úřadu Patokryje v zasedací místnosti dne 27.06.2024 od 15:00 hodin.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky, tj. do 04. 07. 2024.
K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Adresou pro zaslání připomínek, požadavků a podnětů je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1, 434 69 Most.

VV
ÚP-Patokryje-Změna-č2-srovnavaci-text
Patokryje – 2a Koordinační výkres
Patokryje – 1a Výkres základního členění území
Patokryje – 1b Hlavní výkres
Patokryje – 1c1 Koncepce dopravní infrastruktury
Patokryje – 1c2 Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje
Patokryje – 1c3 Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství
Patokryje – 1d Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Patokryje – 1e Výkres pořadí změn v území (etapizace)

Číst dál

Prodej slepiček

Prodej slepiček

 

Drůbež Červený Hrádek s.r.o. bude v neděli 19. května 2024 a v neděli 16. června 2024
vždy
od 9:30 hodin prodávat u obecního úřadu slepičky snáškových plemen:

Tetra – hnědá   
Dominant
 –černý, modrý, bílý, žlutý, kropenatý
Green Shell
 – typu Araukana,
Dark Shell –typu Maranska

Stáří 15–20 týdnů
Cena od 259 Kč/ks
Dopravné 189 Kč
Změnu ceny si prodejce vyhrazuje.
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.

Slepičky objednávejte na telefonních číslech 601 576 270 a 728 605 840.
Informace: Po-Pá 9:00 – 16:00 hodin
www.drubezcervenyhradek.cz

Číst dál