Kaple sv. Jana Nepomuckého

od | Publikováno/poslední změna: 18. 1. 2023

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Patokryjích byla barokní novostavbou – doklady o nějakém jejím středověkém předchůdci nemáme. Kapli nechala postavit obec Patokryje s pomocí pozemkové vrchnosti (tj. Lobkoviců na Bílině) a stavba byla dokončena v roce 1741. Zasvěcení sv. Janu Nepomuckému, v té době přirozeně oblíbenému světci (kanonizován 1729), bylo poměrně obvyklé. Jednalo se o jednolodní obdélnou stavbu s polygonálně zakončeným presbytářem orientovaným (nezvykle) k západu. Vstup do kostela byl vchodem ve východním průčelí, nad dveřmi byla menší okno uzavřené stlačeným obloukem. Nad volutovým štítem vybíhala hranolová dřevěná vížka s lucernou a jehlancovou střechou s makovicí. Oltář měl údajně pocházet z doby kolem roku 1700, což je však poněkud zvláštní informace – časově by předcházel stavbě kaple a především by v té době (tj. před svatořečením) nebylo zcela běžné vytvářet oltáře zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Ale nelze vyloučit, že z doby kolem roku 1700 mohla pocházet jen samotná oltářní architektura, která byla do Patokryjí přenesena odjinud.
Udává se rovněž, že kaple byla sklenuta valenou klenbou s lunetami. Níže citovaný inventář z roku 1869 tvrdí, že kostel je bez klenby. Buď je předchozí informace chybná, nebo (a to je asi pravděpodobnější) byla klenba v kapli zřízena až po roce 1869.
Krátce po vzniku kaple, konkrétně 4. května 1744 byla obcí Patokryje zřízena mešní nadace, z níž byla každý rok na sv. Jana Nepomuckého sloužena v kapli slavná mše a konalo se zde kázání (zdroj: Archiv Biskupství litoměřického, Archiv far I, České Zlatníky, Soupis mešních nadací kaple sv. Jana Nepomuckého v Patokryjích z roku 1839).
Jak plyne z předchozí poznámky, Patokryje byly součástí farnosti České Zlatníky – dnes se jedná o sloučenou farnost Most.
Cenným pramenem je inventář kostela z roku 1869 (Archiv Biskupství litoměřického, Archiv far I, České Zlatníky, inventář farnosti 1839) – níže jsou z něj vypsány základní informace :
• kaple je orientována na západ
• kamenná stavba, ale bez klenby, má jen rákosový strop; pokryta taškami; 1 dveře, 5 oken
• 1 oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého, ceněný jako dílo mistra, dřevěné sochy sv. Rocha a sv. Prokopa
• je tam celkem 12 lavic z měkkého dřeva
• součástí kaple je dřevěná věžička; v ní je jeden zvon o váze 20-30 Pfundů (cca 11-16 kg)
• v kapli je tzv. positiv (jako varhany)
• v kapli není křtitelnice, zpovědnice
• měděný pacifikál (ostatkový kříž) s ostatkem sv. Jana Nepomuckého, mešní konvičky a další drobné liturgické náčiní (ale chybí kalich, patena, monstrance a podobně – když se v kapli sloužily mše, kněz si toto musel nosit s sebou, v podstatě je to doklad toho, že mše se tam nesloužily příliš často; k vybavení, které dokládá občasné sloužení mší naopak patří dostatečný počet liturgických rouch a příslušné liturgické knihy – misál a misál pro zádušní mše; chybí naopak rituál či evangeliář); kaple byla také vybavena množstvím kovových i dřevěných svícnů
• 2 malé sochy sv. Anny a sv. Pavla, socha Panny Marie Bolestné, 2 malé sochy Matky Boží a sv. Václava, jeden velký a dva malé krucifixy, socha Ecce homo, 2 korouhve (snad k procesím)
• k záduší kaple náležely kapitálie, z nichž plynul roční výnos v celkové výší 61 zl. 29 kr. konvenční měny, a pak také pozemky: parcela č. 177 /pole/, 229 /louka/, 230 /pole/, 231 /louka/, 232 /pole/ a 233 /louka/ z čehož plynou roční příjmy ve výši 21 zlatých konvenční měny; roční výdaje v roce 1868 činily (na zajištění svíček, mešního vína, výplatu hudebníků u mší atd., kancelářské výlohy, daně atd.) celkem 18 zl 58 kr.
Obdobné informace poskytují také další inventáře z 19. století dochované v archivu Diecéze litoměřické.
Klíčovou věcí je samozřejmě demolice kaple. K tomuto bohužel takřka neexistuje dokumentace.
12. 9. 1956 píše kapitulní konzistoř KNV Ústí, že v obci Patokryje „byla větrnou smrští zničena kaple“ a žádá o sdělení, zda je to státní památka a zda bude opravena. Tento dopis zřejmě zůstal bez odpovědi.
Na webu znicenekostely.cz se uvádí, že kaple byla demolována v roce 1958. Toto se mi nepodařilo ověřit. Pouze o řadu let později, konkrétně 23. 9. 1966 psal administrátor farnosti České Zlatníky (i farnosti Bílina, kde sídlil) Bohumil Řezníček na biskupskou konzistoř do Litoměřice (v souvislosti s vlastnickými vztahy k pozemkům v k.ú. Patokryje), že „filiální kaple, která po větrné smršti asi v r. 1956 byla demolována, a na to úplně odstraněna místními občany bez uvědomění farního úřadu.

V roce 2020 byly zaměstnanci obce Patokryje obnoveny základy kaple.