Důvod a způsob založení

od | Publikováno/poslední změna: 5. 4. 2020

Obec Patokryje vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II,díl 1 ,§ 35)

1) Do samostatné působnosti obce patří spravovaání záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85, 102, s vyjímkou vydávání nařízení obce.Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro orzvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

 

Přenesená působnost ( zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)

1) Obec vykonává ne svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

2) Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí

a) při výkonu nařízení a při rozhodování o právech, právem chráněným zájmem a povinnostech fyzických a právnických osob, zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,

b) v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů