Řešení životních situací

od | Publikováno/poslední změna: 6. 4. 2020

Seznam životní situací, včetně způsobu jejich řešení najdete na:

Rádce občana pro krizové situace

Důležitá telefonní čísla

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečných látek apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte

150 Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život

155 Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu

158 Polici ČR
156 Městská policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání je zavedeno ve všech členských státech EU.
V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do telefonních center tísňového volání. Tato technologie spojuje základní složky integrovaného záchranného systému (IZS).
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně.

 Při volání na tísňovou linku se řiďte následujícími radami:

 • Zachovejte klid
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte, zejména uveďte:
  * Vaše jméno a příjmení
  * Číslo telefonu, ze kterého voláte
  * Co se stalo
  * Kdy se událost stala, nebo zda se právě děje
  * Kolik osob potřebuje pomoc.
 • Uveďte kde pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu či popis cesty k tomuto místu
 • Podle požadavku operátora uveďte další potřebné údaje
 • Postupujte podle rad a pokynů operátora
 • Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve
 • Ponechejte telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí rad.

Varování obyvatel při vzniku krizové situace sirénou

Obyvatelé v případě hrozby nebo vzniku krizové situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, mohou být varováni především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu

140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelé budou následně informováni např. rádiem, televizí, vozidly složek IZS nebo jiným způsobem o tom co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

 1. Okamžitě se ukryjte
  Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, obchod, kancelář, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a ukryjte se v nejbližší budově.
 2. Zavřete okna a dveře
  Když se právě zdržujete v budově, zavřete okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. Výše uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.
 3. Zapněte rádio nebo televizi
  Informaci o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač.

EVAKUACE

Evakuace obyvatelstva je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření při ochraně obyvatelstva před případnými následky mimořádných opatření.

Zásady provádění evakuace

 • Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujete dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami vyznačenými dopravními značkami.
 • Jestliže nejde použít vlastní vozidlo, nebo nebude bezpečné ho použít, a přeprava se uskuteční s využitím hromadné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání či rozhlasového vozu, jak je přeprava zajištěna a do kterého „Evakuačního střediska“ se máte dostavit.

Zásady pro opuštění bydliště v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech
 • Vypněte el. spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • Dětem vložte do kapsy celku se jménem a adresou
 • Kočky a psy v uzavřených schránkách se vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata, včetně exotických, která přežijí delší dobu, nechte doma a předzásobte je vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili (slouží pro záchranáře, aby věděli, že jste byt opustili a pro policii ke střežení) a dostavte se do určeného evakuačního střediska.

Evakuační zavazadlo obsahuje zejména:

 • Pitnou vodu, léky, svítilnu
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách a dobře zabalené pečivo, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • Náhradní prádlo, sezónní oděv obuv, pláštěnku, spací pytel či přikrývku
 • Toaletní a hygienické potřeby
 • Kapesní nůž, zápalky, šití atd.
 • Přenosné rádio s náhradními bateriemi

Kontakty

Obecní úřad Patokryje
Patokryje 35
434 01 Most

Telefon, kancelář úřadu: 476 118 232
Mobil, starosta obce: 603 428 554

e-mailová adresa: obec@patokryje.cz

stránky obce: www.patokryje.cz