Starosta

od | Publikováno/poslední změna: 13. 12. 2023

Karel Řehák
telefon: 476 118 232
mobil: 603 428 554
e-mail: starosta@patokryje.cz

  1. Starosta zastupuje obec navenek.
  2. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
  3. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
  4. Starosta: odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42); plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce; může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech; může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce; zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu; rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce; plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony; plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.
  5. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
  6. Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.