VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY ČR

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR č. 275/2017 Sb. byla vyhlášena volba prezidenta republiky a stanoveny dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.

  • Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail: obec@patokryje.cz
  • Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Patokryjích, vydá Obecní úřad Patokryje na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost lze podat dvěma způsoby:

  1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, Obecní úřad Patokryje o žádosti voliče, po prokázání jeho totožnosti, učiní úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze takto požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.
  2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 do 16:00 hodin, Obecnímu úřadu Patokryje. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (vzor žádosti je možné stáhnout níže).

Podání může být učiněno v této formě:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad Patokryje vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky:

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, Obecní úřad Patokryje mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad Patokryje v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Patokryjích žádat na Obecním úřadě v Patokryjích.

Písemná podání je možno dle výše uvedených podmínek zasílat na adresu:

Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most nebo na ID datové schránky: p3sbmiv.