Informace pro voliče

od | Publikováno/poslední změna: 23. 7. 2020

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev krajů na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

  • První den voleb – v pátek 2. 10. 2020 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
  • Druhý den voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon: 476118232, e-mail: obec@patokryje.cz.

Voličské průkazy pro volby do zastupitelstev krajů

Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v Patokryjích, vydá Obecní úřad Patokryje na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit v kterémkoliv volebním okrsku, ovšem pouze na území Ústeckého kraje.

Žádost lze podat:

  • Osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Patokryje, Patokryje 35. Poslední den podání žádosti je 30. 9. 2020 do 16:00 hodin.
  • Písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 25. 9. 2020 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele (nestačí e-mail).
    Písemné žádosti se zasílají na adresu:
    Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, Most 43401 nebo do datové schránky obce: p3sbmiv

Pro žádost není žádný předepsaný formulář – vzor žádosti je možné stáhnout na webových
stránkách obce.

Předání voličského průkazu
Obecní úřad Patokryje voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc je určena pouze pro převzetí voličského průkazu nikoliv k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, volič nebude moci volit.