Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Obrnice
2. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
4. Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„Patokryje – splašková kanalizace“,

Karel Řehák, v.r.
starosta obce