Pozvánka na zastupitelstvo

info

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
3. Souhlas s umístěním nové trafostanice na pozemku 384/16
4. Digitální technická mapa – Ústecký kraj
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Prodej části p.p.č. 390, díl b) o výměře 406 m^2 v k.ú. Patokryje

Karel Řehák, v.r.
starosta