Ustavující zasedání

info

Obecní úřad Patokryje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, svolaného dosavadním starostou obce Karlem Řehákem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:  Sál Obecního domu v Patokryjích, č.p. 138
Doba konání:  18. října 2022 od 18:30

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Rozpočtové opatření č. 4
7) Pořízení internetového mapového serveru od firmy GPlus, s.r.o.
8) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Karel Řehák, v.r.
dosavadní starosta obce Patokryje