Informace pro voliče

Volby

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail: obec@patokryje.cz

Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Patokryjích, vydá Obecní úřad Patokryje na jeho žádost voličský průkaz. S voličským průkazem může volit
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

  • osobně, (při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam). O vydání voličského průkazu lze takto požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (elektronickou žádost lze vytvořit v Portálu občana). Tato žádost musí být Obecnímu úřadu Patokryje doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
    tj. do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin

Obecní úřad Patokryje vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.
____________________________________________________________________________________________________

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky:
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze:

  • osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. 1. 2023 do 16:00 hodin(při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam)
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče(elektronickou žádost lze vytvořit v Portálu občana). Tato žádost musí být Magistrátu města Mostu (příslušnému obecnímu úřadu) doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 20. 1. 2023 do 16:00 hodin

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Patokryjích žádat na Obecním úřadě v Patokryjích.

Písemná podání je možno dle výše uvedených podmínek zasílat na adresu: Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most nebo na ID datové schránky: p3sbmiv.

Žádost o vydání voličského průkazu -prezident