Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 26. 4. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2006
 • Rozpočtovou změnu č.1 (vrácení odebrané dotace)
 • Odprodej části pozemku p.p.526/4 před č.p.39 manželům Balážovým
 • Výpověď z nájemní smlouvy z důvodu nedodržení smlouvy na č.p.457/2 (zahrádka) – manželé Hásovi
 • Delegování člena zastupitelstva na Valnou hromadu SVS, konanou dne 7.6.2007 – Delegován starosta obce p. Koblik
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2006
 • Informace o změně v „Povodňovém plánu obce Patokryje“
 • Předseda povodňové komise p. Koblik
  Místopředseda povodňové komise p. Škrdlant
  Člen povodňové komise p. Hrzánová

 • Informace o omezení průjezdu automobilové přepravy obcí při opravách silničního mostu v Sedleci
 • – výškové omezení – brány nejsou možné
  a. bude omezení rychlosti na 40km/h a omezení tonáže
  b. budou vytvořeny 2 přechody pro chodce
  c. po ukončení opravy mostu dojde k opravě komunikace v obci

 • Seznámení s výsledky a vyhodnocení dotazníku