Usnesení ze 7.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 28. 12. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 7/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový, v objemu příjmů 3.780 tis.Kč a v objemu výdajů 4.875 tis.Kč. Schodek bude uhrazen finančními zdroji minulých let  ve výši 1.095 tis.Kč.   

Usnesení ZO č. 7/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 – vrácení 8,5 tis.Kč z dotace na rozšíření pracoviště CzechPointu.

Usnesení ZO č. 7/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu přísedících soudců na volební období 2010-2014  – návrh – p.Pauchlá Zdenka, která již tuto funkci vykovávala v minulém volebním období.

Usnesení ZO č. 7/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej st.p.č.190 o výměře 18 m2 na p.p.č.457/54 panu Strakovi z Obrnic.

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

1/ Smlouva s obcí Obrnice o spolupráci při zabezpečení požární ochrany – zatím nedošlo ke  shodě mezi obcemi. Je stále v jednání.

2/ Uzavření smlouvy mezi MmM a obcí na využití lávky

3/ Změny sazeb daně z nemovitosti od 1.1.2010

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...