Usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje,konaného dne 2. 12. 2009

Na začátku zasedání starosta obce informoval (na základě písemného sdělení z 30. 11. 2009) přítomné o odstoupení členky zastupitelstva p. Heleny Hrzánové z důvodu stěhování, poděkoval p. Hrzánové za vykonanou a svědomitou  práci a poté byla náhradníkem (dle pořadí výsledků voleb do zastupitelstva obce v roce 2006) jmenována paní Zdena Pauchlá (Stehnová).

Paní Pauchlá od starosty obce obdržela Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Patokryje od 2. 12. 2009 a složila slib člena obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 6/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2010 dle přílohy č.1           

Usnesení ZO č. 6/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje st.p.č.190 o výměře 18 m2na p.p.č.457/54

 Usnesení ZO č. 6/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rámci výzvy IOP č. 02 – CzechPOINT, pro upgrade stávající stanice CzechPOINT.

Usnesení ZO č. 6/4/2009

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva obce a to, vypuštěním dobu č. 16. (Znění zaneseno již v bodě č. 15).

Usnesení ZO č. 6/5/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytné pohledávky z minulých let ve výši 82 500,- Kč  – p. Molnára Ladislava za neuhrazený pronájem hospody č.p.138  v Patokryjích.

 Usnesení ZO č. 6/6/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro Český svaz včelařů,o.s., ZO č.4 Most

Usnesení ZO č. 6/7/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační komisi ve složení: předseda: Ing. Petr Zelenka

                                                                                                                                člen: Zdena Pauchlá, František Chlupsa

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

1/ plánované akci Mikuláš – 5. 12. 2009 – pohádka v Litvínově v divadle, předání balíčků a po návratu z divadla bude diskotéka a soutěže pro děti v restauraci „U Maďara“.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...