Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 5. 8. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 4/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Magistrátem města Mostu o využití lávky jako cyklistické stezky, s podmínkou, že MmM se bude 50% podílet na opravách povrchu komunikace lávky a 100% údržbou dopravního značení (označení cyklistické stezky, značky „Cyklisto, sesedni z kola“)

 

Usnesení ZO č. 4/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o údržbě staré splaškové kanalizace s firmou Racio, s.r.o.

 

Usnesení ZO č. 4/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu restaurace „U Maďara“ č.p. 138

 

Usnesení ZO č. 4/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 6 ks parkových laviček

  

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

5/ opravě omítky v zasedací místnosti OÚ z důvodu odstranění vlhkých zdí

6/ podání výpovědi p. Kopečnou z pronájmu restaurace „U Maďara“ č.p.138

7/ částečné uzavírce komunikace od křižovatky Svinčice-Lužice až po začátek obce   

    Patokryje v termínu od 17. 8. 2009 do 31. 8. 2009

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...