Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 25. 6. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 4/1/2010

K žádosti p. Marinkova, jako zájemce o pronájem nebytových prostor v č.p. 38. Pronájem byl schválen za následujících podmínek: nájemné 2.000,- Kč/rok s měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení ZO č. 4/2/2010

K  počtu členů zastupitelstva pro příští volební období – 7 členů.

 Usnesení ZO č. 4/3/2010

K žádosti o změnu PRVKÚK – změna PRVKÚK navrhuje vybudování nové tlakové splaškové kanalizace v části obce, kde dosud není veřejná kanalizace a její svedení na stávající ČOV.                    

Informace

Prodloužení veřejného osvětlení v ulici „K vodárně“ – projekt – cena 7.000,- Kč bez DPH.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...