Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 10. 6. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. M/1/2009

Na uvolnění finančních prostředků na mapové podklady pro projektovou 

dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV v obci ve výši cca 75 tisíc Kč.

 

Usnesení ZO č. M/2/2009

K rozpočtové změně č. 2 – vyúčtování voleb do EP

  

Zastupitelstvo obce projednalo a  vzalo na vědomí:

1/ Rámcovou smlouvu o dílo – stávající splašková kanalizace – údržba – s firmou  

    Racio,s.r.o. Josef Kopřiva. Smlouva projde schválením v dalším zasedání

   zastupitelstva po dodání všech náležitostí – a to ceník, výpis z obchodního rejstříku,  

   živnostenský list a pod., panem Josefem Kopřivou, majitelem firmy 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...