Usnesení z druhého zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 27. 2. 2006

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo

  • Nové nájemní smlouvy v bytech č.p.35 s tím, že nájemní smlouva bude na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 4. 2006
  • Výpovědi nájemní smlouvy. Dlužníkům, kteří neuhradí dlužnou částku do 31. 3. 2006 bude dána výpověď z bytu a nebude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva.
  • Návrh p. Dušana Reichla – uzavřít novou nájemní smlouvu na byt v č.p. 35 s paní Marií Valentejovou na dobu určitou, za předpokladu uhrazení dlužné částky nájemného do 31. 3. 2006.

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • Zprávu o výsledku hospodaření/auditu/ obce Patokryje za rok 2005.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...