Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 10. 9.2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr architekta na zpracování Změny č.1 Územního plánu obce Patokryje  – zastupiteli byl vybrán Ing. arch. Ladislav Komrska

 

Usnesení ZO č. 5/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nájemce na pronájem restaurace „U Maďara“ č.p.138 – zastupiteli byl vybrán p. David Kühnel, Braňany 167

 

Usnesení ZO č. 5/3/2009

Revokaci  bodu č.1 ze 7.Usnesení zastupitelstva obce ze 17. 12. 2008. Důvod revokace tohoto bodu je textová chyba – záměna čísel.

  

Zastupitelstvo obce projednalo a nepřijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/4/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k žádosti o koupi p.p.č. 457/22 – p.Brhelové z Obrnic z důvodu znemožnění přístupu dotčených parcel,sousedících s p.p.č.457/22 a dále znemožnění přístupu k toku říčky Srpiny pro potřeby Povodí Ohře

 

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

1/ zpevnění protipožární cesty v obci

2/ dílčím přezkoumání hospodaření obce

3/ objednávce laviček na veřejné prostranství obce

4/ zájezdu do Polska – bližší informace budou zveřejnění na úřední desce OÚ

5/ nových fotografiích na webových stránkách obce

 

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...