Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – dne 9. 9. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/1/2010

K záměru odprodeje částí obecních pozemků u okálů.         

Usnesení ZO č. 5/2/2010

K členství obce v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Starosta zašle HSRM žádost o členství.

Usnesení ZO č. 5/3/2010

K vydání obecní vyhlášky o ochraně nočního klidu.

Obecní zastupitelstvo dále projednalo

Zápisy z finančního a kontrolního výboru.

Finanční výbor pracuje dobře.

Kontrolní výbor má ve své práci velké nedostatky, na které předsedu výboru několikrát upozornil starosta obce, ale náprava nebyla provedena.Dne 24. 8. 2010 proběhlo na OÚ přezkoumání hospodaření obce a také kontroloři upozornili na chyby v zápisech a práci kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce vyzvalo předsedu a ostatní členy kontrolního výboru k nápravě chyb a předložení starostovi obce do 30. 9. 2010. 

Informace

O dílčím přezkoumání hospodaření obce za r.2010.

 Vyvěšeno: 16. 9. 2010

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...