Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 26. 4. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2006
 • Rozpočtovou změnu č.1 (vrácení odebrané dotace)
 • Odprodej části pozemku p.p.526/4 před č.p.39 manželům Balážovým
 • Výpověď z nájemní smlouvy z důvodu nedodržení smlouvy na č.p.457/2 (zahrádka) – manželé Hásovi
 • Delegování člena zastupitelstva na Valnou hromadu SVS, konanou dne 7.6.2007 – Delegován starosta obce p. Koblik
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • Informace o přezkoumání hospodaření za rok 2006
 • Informace o změně v „Povodňovém plánu obce Patokryje“
 • Předseda povodňové komise p. Koblik
  Místopředseda povodňové komise p. Škrdlant
  Člen povodňové komise p. Hrzánová

 • Informace o omezení průjezdu automobilové přepravy obcí při opravách silničního mostu v Sedleci
 • – výškové omezení – brány nejsou možné
  a. bude omezení rychlosti na 40km/h a omezení tonáže
  b. budou vytvořeny 2 přechody pro chodce
  c. po ukončení opravy mostu dojde k opravě komunikace v obci

 • Seznámení s výsledky a vyhodnocení dotazníku

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...