Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 30. 3. 2009

Zastupitelstvo obce schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 2/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na závěrečný účet obce za rok 2008

 

Usnesení ZO č. 2/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1

 

Usnesení č. 2/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o pronájmu nebytových prostor v č.p. 38

– opětovné zveřejnění, z důvodu velkého časového odstupu od prvního zveřejnění v roce 2007.

 

Usnesení ZO č. 2/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o využití stavby lávky s Magistrátem města Mostu. Zajištění trvalého přístupu na lávku ve prospěch města Mostu se bude zřizovat úplatně. ZO ukládá starostovi obce projednat konkrétní podmínky se zástupcem Magistrátu města Mostu.

 

Usnesení ZO č. 2/5/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu starých oken za plastová v objektu č.p,. 138.

 

Usnesení ZO č. 2/6/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na upgrade pracoviště CzechPoint a zároveň uzavřela smlouvu o dotaci technického vybavení pro upgrade místního pracoviště CzechPoint se společností S-JOB, Domažlická 1053/15, Praha 3 – jednatel p. Jiří Šácha.

 

Usnesení ZO č. 2/7/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 457/69 (zahrádka).

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...