Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 26.2.2009

Obecní zastupitelstvo schválilo
1)      Bezúplatný převod (dar) pozemků na obec Patokryje od  Krajského úřadu Ústeckého kraje dle nového geometrického plánu a to: 526/5, 526/6, 526/7, 526/8
2)      Žádost  o stanovisko k budoucímu využití – p.p.č.531cyklostezka
3)      Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci s PČR při  zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

Obecní zastupitelstvo nepřijalo usnesení k:
1)      Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p.38 – p. Brunn Jan, Patokryje č. 93
Bod odložen do vyjasnění záměru a podmínek pronájmu
2)      Navýšení odměn zastupitelů obce

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
– informace o závěru přezkoumání hospodaření obce za  rok 2008
– společnost JCA- ceny za poskytované služby zůstávají stejné jako v roce 2008
– CzechPoint na OÚ Patokryje od 3/2009
– MDŽ – 7. 3. 2009 od 19,00 v restauraci „U Maďara“
– návrh na výstavbu dětského hřiště v obci- přednesl p. Gremlica
– informaci o ukončení objížďky – most v Sedleci by měl být otevřen 17.3.09

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...