Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 25. 5. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 3/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  p.p.č. 457/69  /zahrádka/ – p. Pompovi, který ji měl v pronájmu již několik let.

Usnesení ZO č. 3/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2008. Závěrečný účet byl schválen jako přebytkový bez výhrad.

Usnesení č. 3/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Bobstavby,s.r.o. Most  na výměnu oken   v objektu č.p.138

Usnesení ZO č. 3/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny v Územním plánu obce Patokryje.

Starostovi obce se ukládá oslovit architekty a ZO na příštím zasedání vybere, který z nich změny v ÚP obce zrealizuje.

           A zároveň určuje starostu obce ke spolupráci s pořizovatelem.

Usnesení ZO č. 3/5/2009

           Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  Dohody o partnerství s MmM k projektu   

           Technologické centrum a el.spisová služba

 

Zastupitelstvo obce projednalo a nepřijalo usnesení: 

Usnesení ZO č. 3/6/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k  záměru prodeje části p.p.č.384/24 z důvodu  znemožnění přístupu na sousední  pozemek     .          

Usnesení ZO č. 3/7/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k  nabídce Českých drah na odkoupení části p.p.č. 384/13,18,19 v k.ú. Patokryje, souhlasí pouze  s bezúplatným převodem na obec. Starosta obce  písemně sdělí vedení ČD,a.s. Ústí nad Labem.

 

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

  8/  Dohodě s ÚP Most o hmotné nouzi

  9/ Nájemní  smlouvě s Equi Bořeň-Svinčice

10/ Konání dětského dne 30.5.2009

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...