Způsob schvalování jednotlivých etap Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

 • Zpracováno podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod (dále jen vyhláška) a podle Metodického návodu odboru vodohospodářské politiky MZe ČR č.j. 12081/2005-16320 a odboru ochrany vod MŽP ČR č.j. 1117/OOV/05 pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v oblasti vod v roce 2005 (dále jen „metodický návod“).

Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe se pořizuje ve třech etapách:

 • I. etapa – přípravné práce obsahují zejména
 • • sestavení Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí,
 • • jeho publikování a zpřístupnění uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám

V termínu do 22. 12. 2007 musí být provedeny následující práce:

 • • analýza všeobecných vodohospodářských charakteristik oblasti povodí,
 • • zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod,
 • • ekonomická analýza užívání vod,
 • • předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami,
 • • určení silně ovlivněných vodních útvarů
 • • určení zvláštních cílů ochrany
 • II. etapa – návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe musí být publikován a zpřístupněn uživatelům vody a veřejnosti k termínu do 22. 12. 2008.
  Etapy I. a II. schvaluje po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování podle své územní působnosti krajský úřad.
 • III. etapa – konečný návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe musí být schválen v termínu do 22. 12. 2009 a následně zpřístupněn veřejnosti.
  Etapu III. schvalují podle své územní působnosti kraje, pro oblast povodí Ohře a Dolního Labe se jedná o kraj
 • • Ústecký
 • • Karlovarský
 • • Liberecký
 • • Středočeský
 • • Plzeňský

Administrativní postup při schvalování jednotlivých etap plánu :

 • 1.Etapa I. a II. Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe (přípravné práce a návrh plánu oblasti povodí) bude zaslána dopisem generálního ředitele Povodí Ohře, státní podnik, s žádostí o její projednání a schválení řediteli příslušného krajského úřadu podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ředitel příslušného krajského úřadu určí odbory a komise případně další poradní orgány podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a podle statutu kraje, v nichž se bude předložený materiál projednávat. Schválení si buď vyhradí ředitel krajského úřadu, nebo schválením pověří vedoucího určeného odboru krajského úřadu.
  Konečný návrh plánu oblasti povodí bude schvalovat zastupitelstvo kraje podle ustanovení § 25 odst. 5 vodního zákona. Dopis generálního ředitele státního podniku Povodí Ohře s žádostí o projednání a schválení konečného návrhu bude v tomto případě adresován na hejtmana příslušného kraje.
 • 2. Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe bude krajským úřadům předložen v elektronické podobě, počet kusů CD 5 x a 1 x v písemné formě.
 • Další písemný styk pověřených zástupců Povodí Ohře, státní podnik, v průběhu projednávání a doplnění materiálů Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe bude probíhat s určeným odborem či komisí KÚ a orgánem kraje.