Usnesení ze 7.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 28. 12. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 7/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový, v objemu příjmů 3.780 tis.Kč a v objemu výdajů 4.875 tis.Kč. Schodek bude uhrazen finančními zdroji minulých let  ve výši 1.095 tis.Kč.   

Usnesení ZO č. 7/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 – vrácení 8,5 tis.Kč z dotace na rozšíření pracoviště CzechPointu.

Usnesení ZO č. 7/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu přísedících soudců na volební období 2010-2014  – návrh – p.Pauchlá Zdenka, která již tuto funkci vykovávala v minulém volebním období.

Usnesení ZO č. 7/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej st.p.č.190 o výměře 18 m2 na p.p.č.457/54 panu Strakovi z Obrnic.

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

1/ Smlouva s obcí Obrnice o spolupráci při zabezpečení požární ochrany – zatím nedošlo ke  shodě mezi obcemi. Je stále v jednání.

2/ Uzavření smlouvy mezi MmM a obcí na využití lávky

3/ Změny sazeb daně z nemovitosti od 1.1.2010