Usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje,konaného dne 2. 12. 2009

Na začátku zasedání starosta obce informoval (na základě písemného sdělení z 30. 11. 2009) přítomné o odstoupení členky zastupitelstva p. Heleny Hrzánové z důvodu stěhování, poděkoval p. Hrzánové za vykonanou a svědomitou  práci a poté byla náhradníkem (dle pořadí výsledků voleb do zastupitelstva obce v roce 2006) jmenována paní Zdena Pauchlá (Stehnová).

Paní Pauchlá od starosty obce obdržela Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Patokryje od 2. 12. 2009 a složila slib člena obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 6/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2010 dle přílohy č.1           

Usnesení ZO č. 6/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje st.p.č.190 o výměře 18 m2na p.p.č.457/54

 Usnesení ZO č. 6/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rámci výzvy IOP č. 02 – CzechPOINT, pro upgrade stávající stanice CzechPOINT.

Usnesení ZO č. 6/4/2009

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva obce a to, vypuštěním dobu č. 16. (Znění zaneseno již v bodě č. 15).

Usnesení ZO č. 6/5/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytné pohledávky z minulých let ve výši 82 500,- Kč  – p. Molnára Ladislava za neuhrazený pronájem hospody č.p.138  v Patokryjích.

 Usnesení ZO č. 6/6/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro Český svaz včelařů,o.s., ZO č.4 Most

Usnesení ZO č. 6/7/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační komisi ve složení: předseda: Ing. Petr Zelenka

                                                                                                                                člen: Zdena Pauchlá, František Chlupsa

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

1/ plánované akci Mikuláš – 5. 12. 2009 – pohádka v Litvínově v divadle, předání balíčků a po návratu z divadla bude diskotéka a soutěže pro děti v restauraci „U Maďara“.