Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 5. 8. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 4/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Magistrátem města Mostu o využití lávky jako cyklistické stezky, s podmínkou, že MmM se bude 50% podílet na opravách povrchu komunikace lávky a 100% údržbou dopravního značení (označení cyklistické stezky, značky „Cyklisto, sesedni z kola“)

 

Usnesení ZO č. 4/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o údržbě staré splaškové kanalizace s firmou Racio, s.r.o.

 

Usnesení ZO č. 4/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu restaurace „U Maďara“ č.p. 138

 

Usnesení ZO č. 4/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 6 ks parkových laviček

  

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

5/ opravě omítky v zasedací místnosti OÚ z důvodu odstranění vlhkých zdí

6/ podání výpovědi p. Kopečnou z pronájmu restaurace „U Maďara“ č.p.138

7/ částečné uzavírce komunikace od křižovatky Svinčice-Lužice až po začátek obce   

    Patokryje v termínu od 17. 8. 2009 do 31. 8. 2009