Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 25. 6. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 4/1/2010

K žádosti p. Marinkova, jako zájemce o pronájem nebytových prostor v č.p. 38. Pronájem byl schválen za následujících podmínek: nájemné 2.000,- Kč/rok s měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení ZO č. 4/2/2010

K  počtu členů zastupitelstva pro příští volební období – 7 členů.

 Usnesení ZO č. 4/3/2010

K žádosti o změnu PRVKÚK – změna PRVKÚK navrhuje vybudování nové tlakové splaškové kanalizace v části obce, kde dosud není veřejná kanalizace a její svedení na stávající ČOV.                    

Informace

Prodloužení veřejného osvětlení v ulici „K vodárně“ – projekt – cena 7.000,- Kč bez DPH.