Usnesení ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 1. 6. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 3/1/2010

K Závěrečnému účtu obce za rok 2009 a zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Závěrečný účet obce za rok 2009 byl schválen jako přebytkový bez  výhrad.       

Usnesení ZO č. 3/2/2010

K Návrhu veřejnoprávní smlouvy č. 23/29/2010 s Magistrátem města Mostu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků od 1.1.2011 do 31.12.2015.       

Usnesení ZO č. 3/3/2010

Ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Patokryje  splašková kanalizace a  ČOV“– mezi obcí  Patokryje a firmou Serviso,o.p.s.,Třebívlice.

Informace

Dětský den se uskuteční 5. 6. 2010 od 14 hodin na místním hřišti.       

Jako poslední bod byla projednána stížnost občanů ze dne 7.5.2010.

Zastupitelé  informovali občany, kteří si stěžovali na špatný stav komunikací v ulici „K vodárně“, že již v loňském roce se navážel recyklát, kterým se opravovali místní komunikace a v letošním roce opět proběhla oprava výtluků tímto recyklátem. Na nový povrch komunikací obec nedisponuje finančními prostředky. Dalším bodem stížnosti bylo nedostatečné veřejné osvětlení v ulici „K vodárně“. Veřejné osvětlení v této ulici se doplní až bude zpracována projektová dokumentace a stavební povolení. Projektová dokumentace se již zpracovává. Body – Obnova dětských hříšť v obci a finanční dar starostovi a místostarostovi, byly projednány na předchozím zastupitelstvu obce dne 29. 3. 2010. Oba body byly projednány a schváleny zastupitelstvem a ani občané nebyli proti. Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná, aby  i občané měli možnost vyjádřit svá stanoviska k projednávaným věcem.