Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 30. 9. 2009

Obecní zastupitelstvo projednalo, schválilo a přijalo usnesení

Usnesení ZO č. M/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č.3

Usnesení ZO č. M/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení obecního účtu na dva:

termínovaný účet – cca 1mil.Kč, běžný účet – cca 1-2 mil.Kč

Usnesení ZO č. M/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup víceúčelového traktoru – sekačky v cenové relaci do 50 tis. Kč.

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a nepřijalo usnesení: 

Usnesení ZO č. M/4/2009

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost p.Kopečného, Patokryje č.8, o pronájem zahrádky p.p.č.43/2 v k.ú. Patokryje .

  

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

          svozu nebezpečného odpadu 10. 10. 2009 od 8.00 hodin

          nákupu laviček,dle Usnesení ZO č. 4/4/2009. V nejbližší době budou instalovány.

          vzrůstajících stížnostech na rušení nočního klidu. Stěžovatelé se v těchto případech musí obrátit

       na Polici ČR.