Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 10. 6. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. M/1/2009

Na uvolnění finančních prostředků na mapové podklady pro projektovou 

dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV v obci ve výši cca 75 tisíc Kč.

 

Usnesení ZO č. M/2/2009

K rozpočtové změně č. 2 – vyúčtování voleb do EP

  

Zastupitelstvo obce projednalo a  vzalo na vědomí:

1/ Rámcovou smlouvu o dílo – stávající splašková kanalizace – údržba – s firmou  

    Racio,s.r.o. Josef Kopřiva. Smlouva projde schválením v dalším zasedání

   zastupitelstva po dodání všech náležitostí – a to ceník, výpis z obchodního rejstříku,  

   živnostenský list a pod., panem Josefem Kopřivou, majitelem firmy