Usnesení z druhého zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 27. 2. 2006

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo

  • Nové nájemní smlouvy v bytech č.p.35 s tím, že nájemní smlouva bude na dobu určitou 1 rok s platností od 1. 4. 2006
  • Výpovědi nájemní smlouvy. Dlužníkům, kteří neuhradí dlužnou částku do 31. 3. 2006 bude dána výpověď z bytu a nebude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva.
  • Návrh p. Dušana Reichla – uzavřít novou nájemní smlouvu na byt v č.p. 35 s paní Marií Valentejovou na dobu určitou, za předpokladu uhrazení dlužné částky nájemného do 31. 3. 2006.

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • Zprávu o výsledku hospodaření/auditu/ obce Patokryje za rok 2005.