Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 10. 9.2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr architekta na zpracování Změny č.1 Územního plánu obce Patokryje  – zastupiteli byl vybrán Ing. arch. Ladislav Komrska

 

Usnesení ZO č. 5/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nájemce na pronájem restaurace „U Maďara“ č.p.138 – zastupiteli byl vybrán p. David Kühnel, Braňany 167

 

Usnesení ZO č. 5/3/2009

Revokaci  bodu č.1 ze 7.Usnesení zastupitelstva obce ze 17. 12. 2008. Důvod revokace tohoto bodu je textová chyba – záměna čísel.

  

Zastupitelstvo obce projednalo a nepřijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/4/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k žádosti o koupi p.p.č. 457/22 – p.Brhelové z Obrnic z důvodu znemožnění přístupu dotčených parcel,sousedících s p.p.č.457/22 a dále znemožnění přístupu k toku říčky Srpiny pro potřeby Povodí Ohře

 

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

1/ zpevnění protipožární cesty v obci

2/ dílčím přezkoumání hospodaření obce

3/ objednávce laviček na veřejné prostranství obce

4/ zájezdu do Polska – bližší informace budou zveřejnění na úřední desce OÚ

5/ nových fotografiích na webových stránkách obce