Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – dne 9. 9. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/1/2010

K záměru odprodeje částí obecních pozemků u okálů.         

Usnesení ZO č. 5/2/2010

K členství obce v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Starosta zašle HSRM žádost o členství.

Usnesení ZO č. 5/3/2010

K vydání obecní vyhlášky o ochraně nočního klidu.

Obecní zastupitelstvo dále projednalo

Zápisy z finančního a kontrolního výboru.

Finanční výbor pracuje dobře.

Kontrolní výbor má ve své práci velké nedostatky, na které předsedu výboru několikrát upozornil starosta obce, ale náprava nebyla provedena.Dne 24. 8. 2010 proběhlo na OÚ přezkoumání hospodaření obce a také kontroloři upozornili na chyby v zápisech a práci kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce vyzvalo předsedu a ostatní členy kontrolního výboru k nápravě chyb a předložení starostovi obce do 30. 9. 2010. 

Informace

O dílčím přezkoumání hospodaření obce za r.2010.

 Vyvěšeno: 16. 9. 2010