Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 19. 9. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Pronájem nebytových prostor v č.p. 138 – výběr nájemce
  –byl vybrán pan Hossinger
 • 2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
  Distribuce, a.s. – VN, DTS, NN pro zahrady
 • 3) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s SCP Net, a.s.r. – na p.p.č. 384/20 a 384/46
 • 4) Rozpočtovou změnu č. 3
 • 5) Opravu bodu 1) ve 4. usnesení ze 14. 8. 2008 –bezúplatné užívání částí pozemků v k.ú. Patokryje na dobu neurčitou obcí Patokryje a to od :
 • – p. Nachtigalové Jany, nar. 09.06.1958 a p. Valvody Václava, nar. 19.07.1951, část st.p.č. 93 o výměře 10 m2 (dle zákresu)
 • – p. Ing. arch. Vasila Pješčáka, nar. 24.11.1961, část ppč. 338/1 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu firmy MESS Adolf Sigmund č. 356-6/2008 ze dne 16.01.2008 z ppč. 338/1 oddělená parcela č. 338/8 o výměře
  5 m2)
 • – p. Ing. arch. Vasila Pješčáka, nar. 24.11.1961 a Mgr. Pješčákové Aleny , nar. 19.09.1964, část ppč. 325/7 o výměře 17 m2 (dle zákresu)
 • – p. Hausnera Martina, nar. 25. 1. 1976, část ppč. 325/8 o výměře 13 m2 (dle geometrického plánu firmy MESS Adolf Sigmund č. 356-6/2008 ze dne 16.01.2008 z ppč. 325/8 oddělený díl „g“ o výměře 13 m2)
 • – p. Ing. Hosingera Jana, nar. 27.09.1959, část ppč. 325/10 o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu firmy MESS Adolf Sigmund č. 356-6/2008 ze dne 16.01.2008 z ppč. 325/10 oddělený díl „h“ o výměře 26 m2)