Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 29. 3. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 2/1/2010

K Návrhu na závěrečný účet obce za rok 2009.

Usnesení ZO č. 2/2/2010

K výběru nájemce restaurace v č.p. 138. Vybrán byl p. Tran Van Thang, který již má v pronájmu obchod v č.p.138.

Usnesení ZO č. 2/3/2010

K Dohodě o směně pozemku a to část pozemku ze st.p.č.270 (vlastníci Kvítkovi a  Augustovi) za část pozemku z p.p.č.384/17(vlastník obec Patokryje) z důvodu  budoucí výstavby komunikace k čistírně odpadních vod v Patokryjích. 

Usnesení ZO č. 2/4/2010

K prominutí pohledávky p. Molnára ve výši 82.500,- Kč za pronájem pohostinství v č.p. 138 z  minulých let.          

 Usnesení ZO č. 2/5/2010

Ke Smlouvě na opravu dětských hřišť ve výši 141.660,- Kč včetně DPH.

Usnesení ZO č. 2/6/2010

Zastupitelé obce schválili dar obce pro starostu obce ve výši 20.000,- Kč a pro místostarostu obce ve výši 15. 000,- Kč.