Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 30. 3. 2009

Zastupitelstvo obce schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 2/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na závěrečný účet obce za rok 2008

 

Usnesení ZO č. 2/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1

 

Usnesení č. 2/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o pronájmu nebytových prostor v č.p. 38

– opětovné zveřejnění, z důvodu velkého časového odstupu od prvního zveřejnění v roce 2007.

 

Usnesení ZO č. 2/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o využití stavby lávky s Magistrátem města Mostu. Zajištění trvalého přístupu na lávku ve prospěch města Mostu se bude zřizovat úplatně. ZO ukládá starostovi obce projednat konkrétní podmínky se zástupcem Magistrátu města Mostu.

 

Usnesení ZO č. 2/5/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu starých oken za plastová v objektu č.p,. 138.

 

Usnesení ZO č. 2/6/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na upgrade pracoviště CzechPoint a zároveň uzavřela smlouvu o dotaci technického vybavení pro upgrade místního pracoviště CzechPoint se společností S-JOB, Domažlická 1053/15, Praha 3 – jednatel p. Jiří Šácha.

 

Usnesení ZO č. 2/7/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 457/69 (zahrádka).