Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 21. 2. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Uvolnění finančních prostředků do projektu odkanalizování vybraných obcí svazku Srpina
  • 2) Žádost p. Popluhára o povolení položení zámkové dlažby na vlastní náklady před vjezdem do objektu č.p.70
  • 3) Změnu článku smlouvy s Mosteckými odpady, s.r.o. – výměnu nádob budou hradit občané ve výši 90,-Kč/ks
  • 4) Uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka nn pro p.p.č.171/14 – p. Pechová
  • 5) Pronájem pozemku p.p.č. 506/21 –jako zahrada – p.Balážovi,č.p.39

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • 1) Informace o závěrečném přezkoumání hospodaření