Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 26.2.2009

Obecní zastupitelstvo schválilo
1)      Bezúplatný převod (dar) pozemků na obec Patokryje od  Krajského úřadu Ústeckého kraje dle nového geometrického plánu a to: 526/5, 526/6, 526/7, 526/8
2)      Žádost  o stanovisko k budoucímu využití – p.p.č.531cyklostezka
3)      Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci s PČR při  zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

Obecní zastupitelstvo nepřijalo usnesení k:
1)      Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p.38 – p. Brunn Jan, Patokryje č. 93
Bod odložen do vyjasnění záměru a podmínek pronájmu
2)      Navýšení odměn zastupitelů obce

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
– informace o závěru přezkoumání hospodaření obce za  rok 2008
– společnost JCA- ceny za poskytované služby zůstávají stejné jako v roce 2008
– CzechPoint na OÚ Patokryje od 3/2009
– MDŽ – 7. 3. 2009 od 19,00 v restauraci „U Maďara“
– návrh na výstavbu dětského hřiště v obci- přednesl p. Gremlica
– informaci o ukončení objížďky – most v Sedleci by měl být otevřen 17.3.09