Usnesení č. 6 z jednání Zastupitelstva obce Patokryje dne 18. 11. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

1) Návrh rozpočtu na rok 2009

2) Výběr nájemce bytu v č.p.35 – pan Půta Bohumil

3) Inventarizační komisi ve složení: předseda: Ing. Petr Zelenka

                                         člen: Helena Hrzánová, František Chlupsa

4) Odsouhlasení změny nájemce v č.p.138 – restaurace „U Maďara“- nový nájemce je paní Jana Kopečná, Patokryje č. 8

5) Oprava bodu 1) v 7. usnesení ze 27.12.2007 – rozpočet na rok 2008 schválen jako schodkový– doplněno –  bez výhrad

Oprava bodu  1) ve 4. usnesení ze 4. 10. 2007 – návrh rozpočtu na r. 2010 –  oprava  textové chyby – nové znění rozpočtový výhled na r. 2010 

Oprava bodu 1)+2) ve 3.usnesení z 27. 6. 2008 – závěrečný účet obce za rok 2007

 + zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2007–doplněno – bez výhrad      

 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

1) Informaci o kolaudaci chodníku

2) Informaci  o Mikulášské besídce – 5. 12. 2008 od 16,00 hodin

3) Informace  – firma Deredes – pomoc o problémech s dluhy – beseda s občany – pronájem zdarma