Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 25. 5. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 3/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  p.p.č. 457/69  /zahrádka/ – p. Pompovi, který ji měl v pronájmu již několik let.

Usnesení ZO č. 3/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2008. Závěrečný účet byl schválen jako přebytkový bez výhrad.

Usnesení č. 3/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Bobstavby,s.r.o. Most  na výměnu oken   v objektu č.p.138

Usnesení ZO č. 3/4/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny v Územním plánu obce Patokryje.

Starostovi obce se ukládá oslovit architekty a ZO na příštím zasedání vybere, který z nich změny v ÚP obce zrealizuje.

           A zároveň určuje starostu obce ke spolupráci s pořizovatelem.

Usnesení ZO č. 3/5/2009

           Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  Dohody o partnerství s MmM k projektu   

           Technologické centrum a el.spisová služba

 

Zastupitelstvo obce projednalo a nepřijalo usnesení: 

Usnesení ZO č. 3/6/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k  záměru prodeje části p.p.č.384/24 z důvodu  znemožnění přístupu na sousední  pozemek     .          

Usnesení ZO č. 3/7/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k  nabídce Českých drah na odkoupení části p.p.č. 384/13,18,19 v k.ú. Patokryje, souhlasí pouze  s bezúplatným převodem na obec. Starosta obce  písemně sdělí vedení ČD,a.s. Ústí nad Labem.

 

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

  8/  Dohodě s ÚP Most o hmotné nouzi

  9/ Nájemní  smlouvě s Equi Bořeň-Svinčice

10/ Konání dětského dne 30.5.2009