Jednací řád zastupitelstva obce Patokryje

  Čl.l – Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady a způsob přípravy,svolávání,jednání a usnášení zast.obce,stejně jako kontroly plnění jeho usnesení.
2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona o obcích.

  Čl.2 – Působnost zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí v počtu 7 pro léta 2006 – 2010.
2. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti.

  Čl.3 – Členové zastupitelstva obce

1. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením.
2. Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce na ustavujícím nebo prvním zasedání zastupitelstva obce,kterého se účastní.
3. Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:
– předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům obce
– vznášet dotazy,připomínky a podněty na předsedy výborů. Písemnou
odpověď musí obdržet do 30 dnů,pokud jejímu poskytnutí nebrání
zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění /zák
č.l06/1999 Sb., obchodní zákoník./
– požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve
věcech,které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,pokud jejich
poskytnutí nebrání zákon o mlčenlivosti a zákaz jejich zveřejnění. Informace
musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
4. Člen zastupitelstva obce je povinen účastnit se zasedání zastupitelstva obce,popřípadě zasedání jiných orgánů obce,je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
5. Člen zastupitelstva obce omlouvá svojí nepřítomnost na zasedání zastupitelstva obce u starosty. Pozdní příchod a předčasný odchod u předsedajícího zasedání.
6. Člen zastupitelstva obce u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou/pro fyzickou nebo právnickou osobu/ kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci/střed zájmů/,je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování, rozhodne tento orgán obce.

  Čl. 4 – Svolávání a příprava zasedání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce.
2. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta. Přípravu zasedání zast.obce zabezpečuje starosta spolu s místostarostou.
3. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zast. obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zast. obce a vyhlásí obecním rozhlasem.
4. Pozvánka na zasedání zast.obce je členům zastupitelstva obce zaslána nejméně 5 dní před jeho konáním s uvedením programu.
5. Program musí být zpracován tak, aby umožnil členům zast. obce posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
6. Materiály pro zasedání zast. obce obsahují:
– název
– důvodovou zprávu
– usnesení
Důvodová zpráva obsahuje zpravidla:
– zhodnocení dosavadního stavu
– příčiny nedostatků
– navrhované opatření
7. Požádá-li o svolení zasedání zast. obce alespoň jedna třetina členů zast. obce, nebo hejtman kraje, starosta je povinen toto zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.
8. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle předcházejícího odstavce, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva obce.

  Čl. 5 – Zasedání zastupitelstva obce

1. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.
2. Zasedání řídí zpravidla starosta obce.
3. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
4. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zast. obce, ukončí řídící zasedání s tím, že do 15-ti dnů bude svoláno jeho náhradní zasedání.
5. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zast. obce.
6. Právo předkládat návrhy k zařazení do programu jednání připravovaného zasedání zast. obce mají jeho členové, výbory zast. obce a občané obce.
7. V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté.
8. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách hlasuje zast. obce nejprve o variantě doporučené předsedajícím.
9. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zast. obce na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve skupiny členů zast. obce, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedání zast. obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.
10. Zastupitelstvo obce hlasuje veřejně. Na návrh člena zast. obce může zastupitelstvo obce rozhodnout, že hlasování bude tajné.
11. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení ze zasedání zast. obce.
12. Zastupitelstvo obce schválí ověřovatele zápisu na návrh předsedajícího a předsedající jmenuje zapisovatele.
13. Zastupitelstvo obce nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání.
14. Body programu zasedání uvede zpravidla úvodním slovem předsedající, případně předkladatel.
15. Do diskuse ke každému bodu programu zasedání se přihlašují členové zast. obce, přizvaní hosté nebo občané zvednutím ruky. Pořadí určuje a slovo uděluje předsedající, přičemž přednost mají členové zast. obce.
16. Občan obce, který dosáhl věku 18-ti let má právo vyjadřovat svá stanoviska s projednávaným věcem.
17. Zastupitelstvo obce může rozhodnout na návrh předsedajícího o omezujících opatřeních, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuse musí být věcná, předsedající může odebrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s projednávaným bodem programu.
18. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zast. obce, předsedající může rušitele vykázat ze zasedací místnosti.

  Čl.6 – Zápis a usnesení

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje, starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je nutno vyhotovit do 10 dnů od skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
2. V zápise se uvede:
– den a místo zasedání
– počet přítomných členů zastupitelstva
– presenční listina s vlastoručními podpisy členů zast. obce
– schválený program zasedání
– průběh zasedání
– průběh a výsledek hlasování
– přijatá usnesení
3. O případných námitkách člena zast. obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
4. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce se vyvěšuje na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dní.

  Čl.7 – Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád zastupitelstva obce Patokryje nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce, t.j. 3. 11. 2006.