Časový plán a program prací pro zpracování Plánu Povodí Ohře a Dolního Labe

1. Úvod

 • Plánování v oblasti vod je ve smyslu Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy
 • a) ochrany vod jako složky životního prostředí,
 • b) ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
 • c) trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.
 • Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe stanoví konkrétní cíle pro oblast povodí Ohře a Dolního Labe, potřeby a zjištěný stav povrchových a podzemních vod v daném území, včetně programů opatření, které jsou nutné k dosažení konkrétních cílů.
 • Plány hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí, včetně příslušných programů opatření, jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb.
 • Časový plán a program prací jsou dány v současné době platnou legislativou a to zejména Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., vyhláškou č.142 /2005 Sb. o plánování v oblasti vod a Metodickým návodem MZe a MŽP.

2. Pořizovatelé plánu

 • Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je pořizován správcem povodí Povodím Ohře, s.p. ve spolupráci s Krajskými úřady Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje.

3. Etapy plánu

 • Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe bude stejně jako ostatní plány oblastí povodí zpracován ve třech etapách :
 •  Přípravné práce
 •  Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
 •  Konečný návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

3.1. Přípravné práce

které obsahují :

 • a) Časový plán a program prací
 • – musí být publikován a zpřístupněn uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám nejméně 3 roky před začátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat, tj. do konce roku 2006.
 • – pro shromažďování a používání podkladů podle §10 odst.2 vyhlášky o plánování v oblasti vod bylo navrženo období let 2000 – 2005, pro které budou shromažďovány a používány podkladové údaje pro tvorbu Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Výjimku tvoří data z monitoringu jakosti vod, kdy budou používána data z roku 2006, která mohou být pro statistické hodnocení doplněna o data z let 2005 a 2007. Dále budou shromažďovány a využity významné schválené platné podklady, jako je například Směrný vodohospodářský plán z roku 1975 včetně jeho aktualizací.
 • b) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí včetně určení silně ovlivněných vodních útvarů a návrhů zvláštních cílů ochrany vod zpracovaný na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblasti povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod a ekonomické analýzy užívání vod.
 • – tato část bude publikována a zpřístupněna uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat, tj. do konce roku 2007.
 • Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou považovány za zveřejněné, jsou-li vystaveny po dobu 6 měsíců k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě u všech krajských úřadů a u správce povodí, jehož územní působnosti se plán oblasti povodí týká a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů se vyvěšují na úředních deskách územně dotčených krajských úřadů a obcí.
 • V průběhu celého vystavení tj. po dobu 6 měsíců se mohou podávat připomínky.
 • Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů se upraví podle vyhodnocení připomínek a předloží se ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládají ke schválení příslušným krajským úřadům.

3.2. Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

 • Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe se zpracuje v rozsahu podle vyhlášky č.142/2005 Sb., podle schválení přípravných prací příslušnými krajskými úřady a podle požadavků plynoucích z posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) .
 • Součástí návrhu plánu je návrh programů opatření včetně návrhu časového plánu jejich realizace a odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování. Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí plánu oblasti povodí.
 • Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe se po schválení příslušnými krajskými úřady předkládá uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat, tj. do konce roku 2008. K návrhu se přikládá stručný souhrn, který umožní porozumět obsahu plánu.
 • Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je považován za zveřejněný, je-li vystaven po dobu 6 měsíců k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě u všech krajských úřadů a správce povodí, jehož územní působnosti se plán oblasti povodí týká a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.
 • V průběhu celého vystavení tj. po dobu 6 měsíců se mohou podávat připomínky.
 • Vyhodnocení podaných připomínek se zpracuje do 60 dnů ve formě zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku v plánu provedeny. Tato zpráva bude zveřejněna v listinné podobě po dobu 30 dnů u správců povodí a krajských úřadů a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.
 • Návrh plánu oblasti povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předloží ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládá ke schválení příslušným krajským úřadům. Po schválení krajskými úřady se návrh plánu oblasti povodí předkládá úřadu pro posuzování SEA.

3.3. Konečný návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

 • Na základě výsledků schválení návrhu Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe příslušnými krajskými úřady a na základě stanoviska úřadu pro posuzování SEA se zpracuje konečný návrh Plánu oblasti povodí, který se předkládá ke schválení příslušným krajům spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem úřadu pro posuzování SEA, zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku úřadu pro SEA a návrhem závazných částí plánu oblasti povodí.

4. Přílohy:

 • A. Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
 • B. Způsob schvalování jednotlivých etap Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe