ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18.6.2024

info

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 18. 6. 2024 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Závěrečný účet obce za rok 2023 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
3. Účetní závěrka obce za rok 2023
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Souhlas s projektem stavby a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 204/3, 517/1 a st.193 v k.ú. Patokryje
6. Nabídka firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění koordinátora BOZP na akci „Patokryje-splašková kanalizace“
7. OZV 1/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku- změna a OZV 1/2005 – pohyb psů na veřejném prostranství – zrušení
8. Informace

Karel Řehák, v.r.
starosta obce