Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje

info

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako úřad územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., a na žádost obce pořizovatel Územního plánu Patokryje oznamuje v souladu s § 55b odst. 1, 2 stavebního zákona zveřejnění Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje a jeho projednání.
Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje, je zpracován v souladu s ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona a podle § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Patokryje.
Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje bude dle § 55b odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj. od 24. 05. 2024 do 27. 06. 2024

na Magistrátě města Mostu;

na Obecním úřadě Patokryje;

na internetových stránkách Magistrátu města Mostu – www.mesto-most.cz (úřední deska);

na internetových stránkách obce Patokryje – www.patokryje.cz (úřední deska).
Dále je Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje k nahlédnutí na MmM (odbor rozvoje a dotací) ve dnech Po + St od 8:00 do 17:00 hod a Út + Čt od 8:00 do 14:00 hod. V pátek je Návrh změny č. 2 územního plánu Patokryje k nahlédnutí po telefonické domluvě 477 001 216 – Ing. Andrea Horová, kancelář 119.
Veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Patokryje se koná v budově obecního úřadu Patokryje v zasedací místnosti dne 27.06.2024 od 15:00 hodin.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky, tj. do 04. 07. 2024.
K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Adresou pro zaslání připomínek, požadavků a podnětů je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1, 434 69 Most.

VV
ÚP-Patokryje-Změna-č2-srovnavaci-text
Patokryje – 2a Koordinační výkres
Patokryje – 1a Výkres základního členění území
Patokryje – 1b Hlavní výkres
Patokryje – 1c1 Koncepce dopravní infrastruktury
Patokryje – 1c2 Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje
Patokryje – 1c3 Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství
Patokryje – 1d Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Patokryje – 1e Výkres pořadí změn v území (etapizace)