Rozhodnutí hejtmana ÚK

ustecky kraj

Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 2/2020/COV19 o provedení krizového opatření v době nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, pak v souladu s ust. § 14 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

hejtman ústeckého kraje nařizuje

Okamžité poskytnutí věcných prostředků v podobě ochranných roušek a dalšího ochranného a zdravotnického materiálu, který se nachází na adrese Průmyslová 1190, 410 02 Lovosice (pozemek parc. č. 2444/23, jehož součástí je budova s číslem popisným 1190ve vlastnictví společnosti ARETE Gama s.r.o., IČO 047 71 150), pro řešení krizové situace související s výskytem koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Ústeckého kraje.

Odůvodnění

Vláda České republiky vyhlásila usnesením vyhlášeným pod č. 69/2020 Sb. nouzový stav pro území celé České republiky. Jeho cílem je omezit šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

V současné době je na území celého Ústeckého kraje akutní nedostatek ochranných roušek nebo jiných ochranných pomůcek omezujících šíření koronaviru, stejně jako dalšího zdravotnického materiálu potřebného pro prevenci nákazy nebo léčbu nemocných. Tyto ochranné prostředky a další zdravotnický materiál jsou přitom nezbytně zapotřebí k zajištění ochrany veřejného zdraví osob na území Ústeckého kraje.

Celoplošná povinnost poskytnout věcné prostředky v podobě zdravotnického materiálu, především ochranných roušek a obdobných ochranných prostředků nebyla vládou České republiky nařízena. Proto je možné postupovat dle ust. § 14 odst. 6 věty poslední krizového zákona, podle něhož za takové situace může konkrétní krizové opatření podle § 14 odst. 4 krizového zákona nařídit hejtman.

Důvodem nařízení poskytnutí věcných prostředků je žádost ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka č.j. MV-2567-17/KM-2020ze dne 17.3.2020, ve kterém je hejtman Ústeckého kraje požádán, aby využil oprávnění, které umožňuje krizový zákon a vydal rozhodnutí, jehož cílem bude zajištění ochranných roušek a dalšího zdravotnického materiálu, jenž se v tuto chvíli nachází na území Ústeckého kraje.

Dále je pak důvodem nařízení dána důvodná obava, že ochranné pomůcky nebudou využity pro potřeby ochrany zdraví obyvatel na území Ústeckého kraje, ani České republiky.

Hejtman Ústeckého kraje rozhodl, jak je shora uvedeno, v souladu s ustanovením § 14 krizového zákona.

Poučení

Za poskytnutí věcného prostředku náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada podle § 35 krizového zákona.

Toto nařízení nabývá účinnosti 17. března 2020 od 19:00 hodin.

 

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje