POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

info

5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 4. 4. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Přijímání zásilek občanů s úředním TP
3. Záměr pronájmu nebytových prostor -restaurace v Obecním domě č.p. 138
4. Převod peněz ze spořícího účtu na termínovaný účet u KB
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Patokryje – splašková kanalizace“ se zhotovitelem Společnost Patokryje (VHS technology, a.s. a Presskan system, a.s.)
6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 26. 11. 2018 s obcí Obrnice
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – p.p.č. 522 v k. ú. Patokryje
10. Ostatní

Karel Řehák, v.r.
starosta obce