OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Volby

Starosta obce Patokryje podle § 34 odst.1) písm. b) zákona č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů oznamuje: druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční  v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, č.p.35.

 • Hlasovací lístky obdrží voliči ve dnech volby prezidenta až ve volební místnosti.
  • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
  • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
  • Volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
  • Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku při průběhu hlasování v souladu se zákonem jsou závazné pro všechny přítomné.
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Patokryje nebo v den voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území svého volebního okrsku. Objednání přenosné volební schránky – telefon 476118232, e-mail: obec@patokryje.cz

V Patokryjích dne 16. 1. 2023
Karel Řehák, starosta obce