Oznámení o době a místě konání I. kola volby prezidenta České republiky 2023

Volby

 

Starosta obce Patokryje podle § 34 odst.1) písm. a) zákona č.275/2012 Sb.o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů oznamuje: první kolo volby prezidenta republiky se uskuteční  v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, č.p.35.

  • Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby prezidenta (10. ledna 2023). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
  • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
  • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
  • Volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
  • Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku při průběhu hlasování v souladu se zákonem jsou závazné pro všechny přítomné.
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Patokryje nebo v den voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území svého volebního okrsku. Objednání přenosné volební schránky – telefon 476118232, e-mail: obec@patokryje.cz.
  • V případě konání druhého kola volby prezidenta bude na úřední desce Obecního úřadu Patokryje zveřejněna informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta, a to po vyhlášení výsledku prvního kola volby.

V Patokryjích dne 22. 12. 2022

Karel Řehák, v.r., starosta obce